Zmluvné podmienky

Pozorne si prosím tieto všeobecné zmluvné podmienky prečítajte.

Využitím našich služieb vyjadrujete svoj súhlas s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.    Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú základné podmienky a pravidlá, za ktorých Vám naša spoločnosť Sportnet Media SK, s.r.o., so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, IČO: 47 612 428, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 61325/L (ďalej tiež len ako „Spoločnosť“) poskytuje svoje služby a produkty, funkcie, aplikácie, technológie a softvér na technologickej platforme sportline.online okrem prípadov kedy uvádzame, že sa na ne vzťahujú osobitné zmluvné podmienky, alebo sú iné podmienky dohodnuté v samostatnej písomnej zmluve (ďalej tiež len ako „Služby”).

1.2.    Spoločnosť Vám ponúka široký rozsah Služieb, preto sa na ne môžu vzťahovať aj doplňujúce osobitné  zmluvné podmienky. Doplňujúce osobitné zmluvné podmienky sú Vám k dispozícii v častiach upravujúcich príslušné Služby a v prípade využitia takýchto Služieb pristupujete k príslušným doplňujúcim osobitným podmienkam a tieto sa stávajú súčasťou zmluvnej dohody medzi Vami a Spoločnosťou.

1.3.    Právne vzťahy medzi Spoločnosťou a Vami pri poskytovaní Služieb sa budú riadiť osobitnou písomnou zmluvou ak bude takáto medzi nami uzatvorená, týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami, prípadne doplňujúcimi osobitnými zmluvnými podmienkami týkajúcimi sa jednotlivých Služieb. Ustanovenia osobitnej písomnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami doplňujúcich osobitných zmluvných dojednaní týkajúcich sa jednotlivých Služieb a tieto doplňujúce osobitné zmluvné dojednania majú prednosť pred týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami.

1.4.    Tie z našich vzájomných práv a povinností, ktoré nie sú explicitne medzi nami upravené zmluvnými podmienkami  sa spravujú aplikovateľnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

1.5.    Spoločnosť môže kedykoľvek meniť všeobecné zmluvné podmienky alebo doplňujúce osobitné zmluvné podmienky týkajúce sa príslušných Služieb tak, aby napríklad zohľadňovali zmeny právnych predpisov alebo zmeny našich Služieb. Zmluvné podmienky by ste mali pravidelne sledovať. Upozornenie na úpravy týchto podmienok uverejníme na tejto stránke. Upozornenia na úpravy doplňujúcich podmienok uverejníme v častiach upravujúcich príslušné Služby. Zmeny nebudú mať spätnú účinnosť a nenadobudnú účinnosť skôr ako pätnásť dní odo dňa ich uverejnenia a v prípade zmien, ktoré by mohli viesť k obmedzeniu, ukončeniu alebo prerušeniu poskytovania spoplatnených Služieb skôr, ako skončí obdobie poskytovania Služby za ktorú je zaplatený príslušný poplatok s výnimkou obligatórnych zmien vynútených zmenou právnych predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť okamžite. 

1.6.    V prípade, že s novými upravenými všeobecnými zmluvnými podmienkami, alebo doplňujúcimi osobitnými zmluvnými podmienkami vzťahujúcimi sa na danú Službu nesúhlasíte, ste  oprávnený v lehote 15 dní odo dňa ich uverejnenia na tejto stránke doručiť Spoločnosti žiadosť o ukončenie prístupu k Službám, na základe čoho dôjde k predčasnému ukončeniu používanej Služby. 

1.7.    Pokiaľ akýmkoľvek spôsobom porušíte tieto všeobecné zmluvné podmienky, alebo doplňujúce osobitné zmluvné podmienky a Spoločnosť v dôsledku uvedeného vykoná príslušné opatrenie (napríklad pristúpi k ukončeniu poskytovania príslušnej Služby), neznamená to, že Spoločnosť sa vzdáva iných nárokov, ktoré jej vzniknú v dôsledku takéhoto Vášho protiprávneho konania (napríklad nároku na náhradu škody).

1.8.    Ak sa ukáže, že niektorá zmluvná podmienka je neplaná alebo nevynútiteľná, neovplyvní to platnosť a vynútiteľnosť ostatných zmluvných podmienok

2. ZÁKLADNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽIEB

2.1.    Pri používaní našich Služieb sa musíte riadiť všetkými pravidlami, ktoré Spoločnosť určí a ktoré Vám sprístupní v súvislosti s používaním Služieb.

2.2.    Na použitie niektorých Služieb budete potrebovať účet. Aby sa zaručila bezpečnosť Vášho účtu, heslo k účtu zabezpečte pred zneužitím. Za aktivitu prebiehajúcu vo vašom účte alebo prostredníctvom neho nesiete plnú zodpovednosť, tzn. platí, že naša Spoločnosť nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú zneužitím Vášho účtu. V aplikáciách tretích strán nepoužívajte rovnaké heslo ako pre účet. Ak zistíte akékoľvek neoprávnené použitie vášho hesla alebo účtu, okamžite nás informujte prostredníctvom  helpdesk@sportnet.online .

2.3.    Služby nesmiete zneužívať. Napríklad nenarúšajte naše Služby ani sa k nim nepokúšajte pristupovať inak, ako cez nami poskytnuté rozhranie alebo podľa nami poskytnutých pokynov. Naše Služby je povolené používať len spôsobom stanoveným právnymi predpismi vrátane príslušných právnych predpisov. Môžeme vám pozastaviť alebo zastaviť poskytovanie našich Služieb, ak porušíte naše zmluvné podmienky alebo pravidlá, alebo keď budeme prešetrovať podozrenie z nevhodného používania. Vyhradzujeme si právo Vám naše služby nesprístupniť, v uvedenom prípade sa toto nebude považovať za porušenie povinnosti zo strany Spoločnosti.

2.4.    Je zakázané zverejňovať akýkoľvek obsah, ktorý obsahuje prejavy nenávisti, vyhrážky alebo pornografiu, nabáda k násiliu, obsahuje nahotu alebo grafické či svojvoľné násilie alebo je vulgárny. 

2.5.    Zároveň sa zaväzujete nezneužívať platformu sportline.online na nezákonné, zavádzajúce, zlomyseľné či diskriminačné účely.

2.6.    Niektoré z našich Služieb sú dostupné pre mobilné zariadenia. Nepoužívajte tieto služby spôsobom, ktorý by rozptyľoval vašu pozornosť a viedol k nedodržiavaniu dopravných a bezpečnostných predpisov.

3. SPOPLATNENÉ SLUŽBY

3.1.    Poskytovanie niektorých z našich Služieb môže byť spoplatnené v zmysle doplňujúcich osobitných zmluvných podmienok. Výšku poplatkov, dobu poskytovania Služby, na ktorú sa poplatok vzťahuje a spôsob ich platenia je uvedený v platnom cenníku Služieb.

3.2.    Pokiaľ z týchto všeobecných zmluvných podmienok alebo doplňujúcich osobitných zmluvných podmienok výslovne nevyplýva niečo iné, spoplatnenú Službu Vám začneme poskytovať až po zaplatení príslušného poplatku.

3.3.    Spoplatnená Služba je poskytovaná počas celej doby na ktorú sa príslušný poplatok vzťahuje. 

3.4.    Pokiaľ z týchto všeobecných zmluvných podmienok alebo doplňujúcich osobitných zmluvných podmienok výslovne nevyplýva niečo iné, zaplatený poplatok Spoločnosť nevracia. Uvedené sa nevzťahuje na prípad Vášho predčasného ukončenia používania spoplatnenej Služby, pokiaľ k predčasnému ukončeniu využívania našich Služieb pristúpite v dôsledku nášho protiprávneho konania; v takomto prípade Vám vznikne nárok na vrátanie alikvotnej časti zaplateného poplatku za obdobie, v ktorom príslušnú spoplatnenú Službu nebudete ďalej využívať.

3.5.    Spoločnosť má právo kedykoľvek jednostranne upravovať cenník. Takéto zmeny cenníka sa však nebudú týkať už zaplatených poplatkov na obdobie, na ktoré sa príslušný zaplatený poplatok vzťahuje s tým, že nová suma poplatku sa bude aplikovať až na nové obdobie.

3.6.    Ak nie je dohodnuté inak, faktúry Vám budú zasielané len elektronicky a to na Vami zadanú elektronickú adresu. Elektronická faktúra sa považuje za Vami prijatú dňom odoslania.

4. MODIFIKÁCIA SLUŽIEB A UKONČENIE ICH POSKYTOVANIA

4.1.    Možnosť využívania niektorých Služieb môže byť časovo obmedzená.

4.2.    Naše Služby neustále meníme a zdokonaľujeme. Môžeme do nich pridať alebo z nich odstrániť niektoré funkcie a vlastnosti a taktiež môžeme pozastaviť či úplne prestať poskytovať celú Službu, v uvedenom prípade sa toto nebude považovať za porušenie povinnosti zo strany Spoločnosti.

4.3.    Možnosť jednostranného obmedzenia, pozastavenia alebo ukončenia poskytovania Služby je však v prípade spoplatnených Služieb podmienená Vašim predchádzajúcim protiprávnym konaním alebo splnením povinnosti, ktorá nám vyplynie z právnych predpisov. 

4.4.    Naše Služby môžete kedykoľvek prestať používať. 

4.5.    Ak poskytovanie Služby na určitý čas prerušíme, v dostatočnom predstihu (pokiaľ to bude možné) Vám zašleme upozornenie.

5. PRÁVA DUŠEVNÉHO A PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA

5.1.    Pokiaľ z týchto všeobecných zmluvných podmienok, alebo doplňujúcich osobitných zmluvných podmienok  výslovne nevyplýva niečo iné, používaním našich Služieb nenadobúdate od Spoločnosti ani od žiadnej tretej osoby žiadne práva duševného alebo priemyselného vlastníctva týkajúce sa Služieb a ich technického, ekonomického, či právneho riešenia alebo obsahu, ku ktorému pristupujete. Obsah z našich Služieb nemôžete použiť, pokiaľ nezískate súhlas od jeho vlastníka, alebo keď to inak nedovoľujú právne predpisy. Tieto zmluvné podmienky vám nezakladajú nárok na vykonávanie akýchkoľvek práv duševného alebo priemyselného vlastníctva, či už registrovaným alebo neregistrovaným v príslušných registroch. Neodstraňujte, nezakrývajte ani neupravujte žiadne právne vyhlásenia zobrazené v našich Službách alebo spoločne s nimi.

5.2.    Pokiaľ Vám v rámci poskytovania Služby umožníme stiahnuť a používať softvér, konáme tak na základe súhlasu držiteľa príslušných práv, avšak iba a výlučne za účelom využívania príslušnej Služby spôsobom povoleným týmito zmluvnými podmienkami. Takýto softvér však nesmiete kopírovať, upravovať, distribuovať, predávať ani prenajímať, ani nesmiete spätne analyzovať zdrojový kód tohto softvéru ani sa pokúšať o jeho získanie, okrem prípadov, kedy to dovoľujú príslušné právne predpisy alebo prípady, kedy na to máte náš predchádzajúci písomný súhlas.

5.3.    Používaním našich Služieb naša Spoločnosť nenadobúda žiadne Vaše práva duševného alebo priemyselného vlastníctva, ktoré tým ostávajú nedotknuté. Ak sa domnievate, že niekto porušuje Vaše práva duševného alebo priemyselného vlastníctva, a chcete nás na to upozorniť, informujte nás bezodkladne na helpdesk@sportnet.online 

5.4.    Ak však nahráte, odošlete, uložíte alebo prijmete obsah do našich Služieb alebo prostredníctvom našich Služieb, Spoločnosti (a osobám, s ktorými spolupracujeme) tým udeľujete časovo a teritoriálne neobmedzenú licenciu na používanie, hostovanie, uchovávanie, reprodukciu, úpravu, vytváranie odvodených diel (ako sú diela, ktoré vzniknú následkom prekladu, úpravy či iných zmien, ktoré uskutočníme s cieľom dosiahnutia lepšej integrácie Vášho obsahu do našich Služieb), sprístupnenie, zverejnenie, verejné vykonávanie, verejné zobrazenie a distribúciu takéhoto obsahu. Práva, ktoré poskytujete na základe tejto licencie sú limitované na účely prevádzkovania, propagovania a vylepšovania našich Služieb a tiež na účely vyvíjania nových Služieb. Táto licencia bude naďalej platiť aj prípade, že prestanete používať naše Služby.

6. DÁTA POSKYTNUTÉ NA ZVEREJNENIE

6.1.    Pri každom obsahu, ktorý poskytujete do našich Služieb na zverejnenie, sa prosím uistite, že máte potrebné práva na udelenie takejto licencie, nakoľko Spoločnosť za prípadná porušenie práv tretích osôb, ku ktorému by mohlo dôjsť v súvislosti so zverejnením Vami poskytnutého obsahu v rámci poskytovania príslušnej Služby, nezodpovedá.

6.2.    Spoločnosť môže odmietnuť zverejnenie Vami poskytnutého obsahu na stránke Spoločnosti alebo jeho časti, prípadne pozastaviť jeho zverejňovanie na stránke Spoločnosti a z tohto dôvodu Vám môžeme odmietnuť, obmedziť, dočasne pozastaviť alebo úplne vylúčiť poskytnutie príslušnej Službu, pokiaľ sa preukáže nepravdivosť alebo zavádzajúce znenie obsahu určeného na zverejnenie alebo pokiaľ boli alebo by mohli byť zverejnením takéhoto obsahu, podľa nášho starostlivého uváženia, porušené práva tretích osôb, a to všetko bez toho, aby Vám v tejto súvislosti vznikli voči Spoločnosti akékoľvek nároky, nárok na vrátenie poplatku za spoplatnenú Službu nevynímajúc. V uvedenom prípade sa toto nebude považovať za porušenie povinnosti zo strany Spoločnosti.

6.3.    Niektoré Služby vám umožnia prístup k obsahu, ktorý ste danej Službe poskytli, a tiež možnosť jeho odstránenia. V niektorých Službách tiež môžu existovať podmienky alebo nastavenia, pomocou ktorých je možné zúžiť rozsah používania obsahu odoslaného do týchto Služieb. 

6.4.    Váš obsah (vrátane e-mailov) v našich Službách určený na zverejnenie, analyzujú naše automatizované systémy, aby sme Vám mohli poskytnúť funkcie Služieb relevantné priamo pre vás, napríklad personalizované reklamy a detekciu spamu a malvéru. K tejto analýze dochádza pri odosielaní a prijímaní obsahu a keď je tento obsah uložený.

6.5.    Ak máte u nás zriadený účet a v rámci poskytovania príslušnej Služby Vám umožňujeme vytvoriť Váš profil, môžeme v našich Službách zobraziť vaše meno uvedené vo Vašom profile, profilovú fotku a akcie uskutočnené v Službách alebo v aplikáciách tretích strán prepojených s Vaším účtom u nás (napríklad odporúčania či zverejnené recenzie a komentáre). K týmto zobrazeniam môže dôjsť i v reklamnom a inom komerčnom kontexte. Budeme rešpektovať vaše predvoľby, ktorými v účte obmedzíte nastavenia zdieľania a viditeľnosti, pokiaľ nám to naše technické možnosti umožnia.

6.6.    Ak poskytujete spätnú väzbu alebo návrhy, môžeme použiť vašu spätnú väzbu alebo návrhy týkajúce sa našich Služieb bez toho, aby nám vznikli akékoľvek záväzky voči Vašej osobe.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1.    Pri zaobchádzaní s Vašimi osobnými údajmi postupujeme striktne v zmysle ustanovení právnych predpisov, najmä ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

7.2.    Použitím našich Služieb vyjadrujete Váš súhlas s tým, že Spoločnosť bude Vaše osobné údaje spracovávať v súlade s ďalej uvedenými podmienkami a pravidlami.

7.3.    Spoločnosť postupuje pri spracovávaní Vašich osobných údajov tak, aby ste neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na Vašich osobnostných právach.

7.4.    Druh spracovávaných osobných údajov

7.4.1.    Za účelom poskytnutia požadovanej Služby môžeme spracovávať Vaše meno, resp. obchodné meno Vašej právnickej osoby, IČO, IČ DPH, adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny, e-mailový kontakt, frekvenciu, počet a typ objednávok jednotlivých Služieb a Váš obsah (vrátane e-mailov) v našich Službách (pokiaľ má tento obsah charakter a povahu Vašich osobných údajov).

7.4.2.    Okrem údajov, ktoré nám poskytnete, môže Spoločnosť spracovávať aj údaje, ktoré získame z využívania našich Služieb, ako sú informácie o zariadení (napríklad model hardvéru, verzia operačného systému, jedinečné identifikátory zariadenia a informácie o mobilnej sieti vrátane telefónneho čísla), informácie z protokolov (napríklad podrobnosti o tom, akým spôsobom ste našu Službu použili, Vaše vyhľadávacie požiadavky, adresu internetového protokolu), informácie o polohe, jedinečné čísla aplikácií (napríklad typ operačného systému a číslo verzie aplikácie napríklad z dôvodu automatických aktualizácií), miestne úložisko a súbory cookie a podobné technológie tak, aby Spoločnosť uľahčila  poskytovanie služieb informačnej spoločnosti. Pri použití "cookies" alebo podobných nástrojov máte možnosť aby "cookies" alebo podobné nástroje neboli uložené do koncových zariadení, napr. tým, že spustíte vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania alebo inú vlastnosť Vášho prehliadača.

7.5.    Účel spracovávania osobných údajov 

7.5.1.    Spoločnosť prehlasuje, že všetky Vaše osobné údaje sú dôverné, budú použité iba za účelom riadneho poskytnutie požadovanej Služby a za účelom realizácie marketingových akcií Spoločnosti uskutočňovaných vo vzťahu k Vám a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou prípadu, ak si nevyhnutne vyžaduje poskytnutie objednanej Služby (napr. v súvislosti s realizáciou platobného styku, zabezpečenia dodania dodania objednaného tovaru, resp. Služby a pod.).

7.6.    Možnosť ovplyvnenia rozsahu požadovaných dát

7.6.1.    Po prihlásení do rozhrania príslušnej Služby budete mať možnosť poskytnuté údaje editovať alebo mazať. Z účtovných dôvodov nie je možné zmazať už použité fakturačné údaje. 

7.6.2.    V prípade, že chcete Váš účet úplne zrušiť, urobte to v nastaveniach Vášho osobného účtu, Vaše údaje potrebné pre účtovníctvo však zostávajú archivované z účtovných dôvodov. Máte právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

8. ZODPOVEDNOSŤ TRETÍCH OSÔB

8.1.    Naše Služby zobrazujú aj obsah, ktorého vlastníkom nie je Spoločnosť. Zodpovednosť za tento obsah nesie osoba, ktorá ho poskytla Spoločnosti. Môžeme príslušný obsah kontrolovať za účelom určenia, či je obsah nezákonný alebo či porušuje naše pravidlá a ak sa budeme odôvodnene domnievať, že určitý obsah porušuje naše pravidlá alebo právne predpisy, môžeme ho odstrániť alebo ho môžeme odmietnuť zobraziť. Nutne to však nemusí znamenať, že obsah skutočne kontrolujeme, preto prosím nepredpokladajte, že tak robíme.

9. ZÁRUKY A VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

9.1.    Spoločnosť ani jej zmluvní partneri Vám neposkytujú žiadne záruky a prísľuby týkajúce sa Služieb s výnimkou tých, ktoré sú výslovne uvedené v týchto všeobecných zmluvných podmienkach alebo doplňujúcich osobitných  zmluvných podmienkach vťahujúcich sa na príslušnú Službu. Všetky Služby poskytujeme bez záruk „tak, ako sú“.

9.2.    Zároveň Spoločnosť nie je zodpovedná za nesplnenie svojich akýchkoľvek povinností v súvislosti s poskytovaním Služieb, ak ich nemohla splniť v dôsledku objektívnych okolností vyššej moci. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Spoločnosti a Spoločnosť ich nemôže ovplyvniť, t. j. najmä (nie však výlučne) mimoriadna udalosť o ktorej nevedela a vedieť nemohla, prírodná katastrofa, energetická výluka a pod.

9.3.    Pokiaľ nám prevzatie akejkoľvek záruky vyplýva z príslušného právneho predpisu, v rozsahu dovolenom aplikovateľnými právnymi predpismi tieto záruky vylučujeme.

9.4.    V prípadoch, keď to právne predpisy dovoľujú, nebudú Spoločnosť ani jej zmluvní partneri zodpovední za ušlý zisk, znížené výnosy alebo stratu údajov, za finančné straty a nebudú zodpovední ani za nepriame, mimoriadne, následné, exemplárne škody alebo škody nad rámec zmluvného dojednania.

9.5.    Zodpovednosť Spoločnosti a jej zmluvných partnerov vo vzťahu k akémukoľvek nároku vyplývajúcemu z týchto zmluvných podmienok vrátane akýchkoľvek predpokladaných záruk je v rozsahu dovolenom právnymi predpismi obmedzená na čiastku, ktorú ste zaplatili za používanie Služieb.

9.6.    Spoločnosť ani jej zmluvní partneri nie sú v žiadnom prípade zodpovední za žiadnu stratu alebo škodu, ktorá nie je v primeranej miere predvídateľná.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1.    V prípade, že niektoré ustanovenie týchto všeobecných zmluvných podmienok, alebo doplňujúcich osobitných zmluvných podmienok bude celé, alebo sčasti, prehlásené za neplatné, nevynútiteľné alebo neúčinné, bude zostávajúca časť týchto všeobecných zmluvných podmienok, alebo doplňujúcich osobitných podmienok platiť v plnom rozsahu. Tieto všeobecné zmluvné podmienky, alebo doplňujúce osobitné zmluvné podmienky budú upravované a interpretované v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. 

10.2.    V prípade akýchkoľvek sporov v súvislosti s poskytovaním služieb platí právny poriadok Slovenskej republiky. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú v súvislosti s poskytovaním Služieb budú prednostne riešené vzájomnou dohodou a v prípade, že k tejto nedôjde, bude spor podliehať výlučnej právomoci súdov Slovenskej republiky.

10.3.    Bez písomného súhlasu Spoločnosti nie je možné postúpiť akúkoľvek pohľadávku, ktorá vznikla zo Zmluvy, alebo v súvislosti s ňou.

10.4.    Tieto všeobecné zmluvné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.06.2018